<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

9.13.2007
Thursday Blog
Story told at 20:12 // 0 person(s) left violent reaction(s).

playing hard habit to break by chicago...

maaga ko pumasok. buti na lang nagising ako ng maaga kahit hindi ako nag-alarm. 11 kase usapan namin ni arizia. dapat 10 pa lang aalis na ko. nahihiya ako ma-late. haha.

pagbaba ko ng lrt, nakasabay ko pa si zarah. hehe. 11 nga pala pasok nya. hindi ko naisip na pwede ko sya makasabay. akala ko kase maaga sya pumapasok. aun, buti pa sya me nakareserve nang ticket para sa cheerdance sa sunday! waaa! di man lang ako makakapanood. huhu.

dumating naman ako ng 11. ayos. di ako late. haha. kaso si arizia naman ang matagal. nagpaikot-ikot na ata ko sa UST. haha. ewan ko kung bakit hindi ko naisip na magpunta na lang sa library agad. haha. ayon, ayos. nalamigan din ako. gagawa sana ko ng assignment sa math nang biglang dumating na si arizia. tgsh. PHP mode na. :D

tapos, nilibre na ko ng mais con yelo. actually, matagal ko na inaasam-asam un. kahit nung monday lang e kumaen din ako nun sa goldilocks. yumyum. salamat arizia. wag ka mag-alala, sa susunod, ikaw naman ililibre ko. harhar.