<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

12.03.2007
Overlooking
Story told at 11:44 // 0 person(s) left violent reaction(s).

it's sunday. it's church day! pero hindi ako umaga nakapagsimba. ginising naman ako ng 7, hindi kase nag-alarm ung cellphone ko dahil mali pala ung oras. pero dahil bangag pa ko sa pagkakapunta namen sa MOA nung isang araw, hindi ko nakayanan gumising ng ganun kaaga.

6:30 na lang ako nag-mass. nakadaan na rin ako dun sa bagong daan. hehe. wala naman. wala naman maganda. bago lang. hehe.

nakasalubong ko pa sina ferdz nung pauwi sila. akala ko tapos na ung mass. hindi lang pala nila tinapos. as usual, nakatayo na naman. pero okay lang. hindi naman mainit. kahit na hindi ung paborito kong si father tomas frederick ang pari, okay lang. lighting ng candle kahapon. first sunday of the advent e. i'm happy because i was a part of it. hehe.

sa kalagitnaan ng misa, naalala kong naiwan ko ung susi ng motor sa motor. syet. buti na lang hindi nawala ung motor! kung hindi, patay ako. patay talaga ko. haha.

nandun si stephen at si mac. wala na kong ibang nakitang kakilala. bakit kaya?

onting stroll lang tapos umuwi na rin ako agad. wala na ko mapuntahan e. tapos nakita ko ung limitado, ung shop ni tado. haha. nakita ko rin si tado. pero hindi naman ako na-amaze. sawang-sawa na ko sa mukha nun e. haha. gusto ko sana magpunta dun dahil ang cool ng designs ng shirts nya. hehe.

almost 8 na ko nakauwi. halos kasunod ko lang nakauwi sina ferdz. nagdaan pa pala sila sa tyangge sa ilog. aun. hinabol ko. nasa kanya kase ung pick ko. kaso nawala na naman pala. lokal. tas sabi nya tambay na naman ulet kame. okay lang. hehe. bored din naman ako. gusto ko rin sa labas ng bahay. e di tamang pagtambay lang. pinatext lang nya sakin si glenn para daw umuwi na. aun.

mga bandang 10:30, naisipan ko iikot ung motor bago ko ipasok. aun. ang lamig. haha. tas nakita ko si ferdz at budik nasa luv ko burger. hehe. buti na lang lumabas na ko. mas gusto ko silang kasama kesa makausap ang walang kwentang "phone pal" ko. syet. haha.