<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

5.03.2007
Courtship (Girl to Boy)
Story told at 23:36 // 0 person(s) left violent reaction(s).


Bakit, bawal ba manligaw ang babae sa lalake?

Alas-onse na ng gabi pero makulit pa rin ang usapan namin ni JR na para bang limang taon kaming hindi nakapag-usap -- kaya tuloy ung Inspired by Bob Ong e hindi ko natapos.

Wala naman. Napag-usapan lang namin ung mga bagay-bagay na ordinaryong pinag-uusapan ng mga kabataang tulad namin (Ipopost ko pa sana ung pinag-usapan namin pero ayokong isumpa nya ko sa pagbubulgar ko ng mga hinanakit nya sa mundo. Haha.)

Biglang pumasok sa usapan namin ang panliligaw (Haha. Corny na ba? Sabihin mo lang, isa-shut down ko na to.). Nang tanungin ko sya ng: "...E panu kun sya na ang manligaw sayo (Monique)?". Kasagot-sagot sa akin, "Bt ikw? manliligaw ka ba ng lalake?". Babatukan ko sana, pero malayo sya sa akin (taga-Grande Valle siya at taga-Green Acres ako, half kilometer din siguro.).

Sa tanong na un, isa lang agad ang naisip ko... Hindi ba pwedeng manligaw ang babae sa lalake?

Labels: , , ,