<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

6.22.2007
Class Secretary
Story told at 01:07 // 0 person(s) left violent reaction(s).

my classes start at one in the afternoon. and dahil tanghali na ang pasok ko, iI shouldn't be late. pPero ewan ko ba kung bakit tamad na tamad ako pumasok at almost 12 noon na e nasa bahay pa ako. argh.

CS103 ang first class ko nun. abnormal na prof e nagpaquiz kaagad. walang puso. ni hindi man lang nakisama sa amin -- mga me hangover pa sa bakasyon. haha. pero naisip ko rin naman, kung hindi pa nya ibibigay un, kailan pa? kapag bakasyon na ulit? tgsh. O_O

after nun e MATH111. si sir cabero. medyo late sya, infairness (minsan lang kasi mangyari un. punctual un e. haha.). pagdating nya, hindi naman pala kami maglelesson. kaya naman pala sya late. election of officers daw. tgsh. pahirapan na naman mag-isip kung sino iboboto. argh.

class president. maraming ninominate. si rex, si allyson, si hencie, at si angeli. pero ang nagwagi ay si angeli na walang kamalay-malay na marami palang boboto sa kanya. ayaw nya actually. hehe. pero wala na syang magagawa. tiwala na kami sa babae kesa sa lalaki. isa pa, si angeli, gusto lagi umuwi agad. haha. mabuti un. alis kami agad pag announce nya pag di dumating ang prof in 15 minutes. :)

class vice-president. kung sino ung mga hindi pinalad sa pagkapresidente, niluklok ng taong-classroom sa VP. pero si erwin baradas ang nanalo. ayaw nya rin.

class secretary. marami ring pinagpilian: arizia, leah, diana, ibang kalalakihan, at ako. nung magbotohan. isa-isa lang maliban sa amin ni diana. 10 si diana, 11 ako. alam kong nung elementary pa lang ako gusto ko na talaga maging class officer pero lagi akong bigo. ngayon, ayaw na ayaw ko naman. feeling ko kasi ang daming trabaho ng secretary. tapos umaattend pa un sa mga meetings ng MONDAY. hello?! monday?! e wala naman pasok nun! sayang pamasahe at pagod. argh. pero wala akong magagawa. ako ang binoto ng taong classroom -- kahit alam kong medyo napilitan lang sila.

class treasurer. walang iba kundi si joanne. ayaw na nila ke robin kahit me nagnominate pa. hehe.

class PRO. champ. haha. ayaw nya rin. pinaparecount pa nya. pero wala na silang magagawa. talagang malaki lamang nya. hehe.

hay. puro bagong mukha ang class officers maliban ke joanne. good luck naman sa 3CS-A. >_<

Labels: