<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

5.31.2007
Cheesy Pops!
Story told at 21:43 // 0 person(s) left violent reaction(s).

Tulad ng ilang gabing nagdaan, 2 o'clock na ako ng madaling araw nakatulog. Pero hindi tulad ng ibang umaga, alas-9 ako nagising.

Agang-aga, naririnig ko ang mga tinig na nanggagaling sa bibig ng nanay ko. Araw-araw ko naman naririnig un, pero hanggang ngayon, ingay at hindi musika pa rin ang turing ko dun. Walang magandang naidudulot sa akin.

Ginising ako ng maaga dahil magpapa-immunization ako. Huhu. Kinakabahan ako. Pero nung nakasalang na ko, hindi naman talaga un masakit. Nakakanerbyos lang pag may nakaharap na needle sayo. Argh. Wala talaga akong kinabukasan sa Nursing.

Nagpunta rin kami Garden of Gethsemane Memorial Park, SM Cubao, Ali Mall, Robinson's Place Metro East at Sta. Lucia East Grandmall. Ayaw namin sa mall noh?

Nice. Cheesy pops! Waha! Bacon Chessburger flavor. Matagal ko na inaasam-asam un. Ngayon lang ako nakakain. Haha. Nakakainis. Wala namang naiba. Nasuya lang ako. Argh. Pero masarap talaga sya.Ü

* Richard, walang date. Haha. Ilang beses mo ba akong kinamusta tungkol dun? Haha!

Buti na lang sumama ako sa kanila. At least kahit papaano hindi ako nainip. Bukas, kami naman ni Inah ang magkasama. Kahit alam naming medyo nagsusungit ang panahon e pupunta rin kami kina Zarah. Simba rin kami. Ewan ko lang kung ano na gagawin namin pagkatapos. Good luck na lang bukas...

Labels: ,