<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

7.02.2007
Bag-addict!
Story told at 01:14 // 0 person(s) left violent reaction(s).

it's sunday! so what?

3 am na ako nakatulog pero ginising nila ako ng 9 am. ang saklap.

almost 11 e bihis na ko. punta raw kaming greenhills e. si daddy pa nagsabi. sa bilis gumalaw nun, pag sinabi nyang ganitong oras, ganitong oras. haha. kaso pilipinong-pilipino kami kaya 12 na rin kami nakaalis. kamusta naman un.

sa luyong kami nag-lunch. waha. napakaraming tao. kinailangan pa naming maghintay. ano kaya meron?

yumyum. buttered chicken, sweet and sour lapu-lapu, tortang chorva -- which is hindi ako kumakain -- at walang kamatayang lumpiang shanghai. hehe. masarap naman sila. pati nga ung langaw sarap na sarap sa pagswimming sa royal ko. gagu.

pumunta na kami greenhills. dahil kulang ang tulog ko, natulog lang ako sa daan. paggising ko, nandun na kami. ang galing. :)

wala naman kaming binili. maliban sa rubber shoes ng kapatid ko na parang binili na rin sa department store, damit ni mommy na pampabata, 2 razorback sandos at bag ko na ilang taon kong hinanap. haha. lahat ata ng tindahan na me bag e tinignan ko na. kung kailan pauwi kami saka lang ako nakabili. haha. 500. worth it? pwede na. :)

tapos sta lu naman. grocery. daming tao. buti na lang mautak tatay ko. habang namimili kami e pumila na sya. e di ayos. :)

tapos umuwi na kami sa napakakalat naming bahay. inutusan akong magwalis at magkuskos ng sahig pero hanggang ngayon nakaharap pa ako sa pc. 1:30 na. me jogging pa kami ni inah ng 6. kamusta naman un?

good luck. me dental surgery ako bukas. please pray for my soul.

Labels: