<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

9.24.2007
Strolled 2 Malls Alone
Story told at 16:30 // 0 person(s) left violent reaction(s).

dahil sa magandang tinig ng aking ina, alas-10 ako nagising. sa bagay, tanghali na rin un para sa isang prinsesang tulad ko... O_O

nagpunta ako ng LTO. wala sila [mommy] kaalam-alam sa plano ko [palibhasa me pera ko]. sa masinag ako dumaan. namimiss ko na ung ruta ko dun.

nadagdagan na naman ang pagka-morena ko. bad trip ung mga driver ng jeep na napagsasakyan ko. puro mali ang mga pinagbababaan sa akin. e ung nadala ko pala payong sira. tsk. nakakainis. buti na lang walang nangholdup sakin. nakow, pag nagkataon. di na talaga ko magcocommute [haha, as if]!!!

pagdating ko dun, okay naman. kinuha agad ung papel ko. nainis lang ako dahil hindi naman pala marerelease ung card ngayon. bad trip! january pa un! hanggang ngayon wala pa rin! nakakainis! akala ko pa naman makukuha ko na. sayang effort at pamasahe.

kaya minabuti ko na lang dumirecho ng sta lu. kahit ako lang mag-isa. naikot ko naman. from the old mall to the grandmall. adik noh? ako lang mag-isa. haha. naghahanap ako ng magic wallet pati bag eh. malas, walang nagpakita sakin. frustrated tuloy ako.

pinagtetext ko ung mga katext kong pwedeng pumunta ng sta lu. wala naman dumating. si bf, nainis lang, ayaw daw ng dinadaanan ng gm. haha. abnoy. si pare, pupunta sana, me hinintay naman na prof. in short, wala talaga kong nakasama. so lonely. >_<

naisipan kong dumaan ng rob bago dumirecho ng uwi. nalulungkot ako. wala pa rin magic wallet at bag. nagbabakasakali akong makita si clark na pakalat-kalat. wala talaga...

hay. i feel so alone... so lonely. i never felt this way before. :'(