<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

9.21.2007
Break, Break, Break!!!
Story told at 21:26 // 0 person(s) left violent reaction(s).

my classes started at 9 o'clock in the morning. hindi na ako sanay. we had to have make-up class on ETAR. ayun, maaga ako. 8:30 pa lang, i'm at school na. o di ba, bagong buhay na talaga. haha.

wala akong calculator. naiwan ko. actually, iniwan ko. wala namang battery. anong silbi nun? buti na lang pumayag nang cellphone ang gamit. buti na lang din at hindi pa ganun ka-old school ung cellphone ko, me calculator naman. :D

tanga ko pa. nagpasa ako ng papel nang hindi chinecheck ang sagot. e di nagkamali tuloy ako sa number 2 sa seatwork dahil sa pagka-careless ko. amfness!!!

break = 2 hours. okay.

cobol. lesson. antok ako. idlip.

english. wala si maam. after nun, break.

break = 2 hours again. okay.

PL na. waaa! reporting na! whew. grabe, sobrang kinabahan ako! buti na lang, successful. :)

wala si maam cosme.

break = 1 hour. amf.

last class, environmental science. me quiz na ata next meeting. ni hindi man lang ako nakikinig dun. hindi pa naman daw isesend sa amin ung slides. yari.

yes, uwian na. nasa lrt pa lang ako, iniisip ko na kung anong gagawin ko. matutulog ba ko nang maaga o magbababad sa net... nagawa ko na kase ung assignment ko sa math kanina. ahem :D

tanga ko [part 2]. pagsakay ko ng lrt, nagtext si bes [darrell]. bakit daw tumatawag ako tas hindi naman sasagot... nagtaka ko! un pala, nai-dial ko na naman nang walang kamalay-malay ung cellphone ko! amf. pinagkatipid-tipid ko pa naman ung load ko [tiniis ko na nga lang hindi replyan si pat kahit sobrang sweet ng message nya kagabe] nasayang lang din. sana alam ko na lang para nakausap ko na lang si bes. miss na miss ko na sya...

aun. maya-maya tulog na ko. ang sakit ng ulo ko. kahit maraming beses ako nakaidlip maghapon e bitin pa rin un. ako pa, antukin :D