<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

12.29.2007
Gloomy Day
Story told at 13:31 // 0 person(s) left violent reaction(s).

i just got home from master [eboy]'s house. nag-overnight kami sa kanila para sa project namen sa compiler. overnight? uhm, natulog kame ng 12. nagising kame ng 7. nag-overnight kame sa paggawa ng project? wow. O_O

well, si master kase ang mas nakakaalam about flex [lexical analyzer, never mind, haha]. ang aga kasi namen nagsiliguan, ayan tuloy, inantok kame. nakatulog kame agad kahit tinakot kame ni master .. mga duwag pa naman kame .. =/ buti na lang siksikan kame nina hencie at gena sa kama. haha. isang posisyon lang ako sa pagtulog simula kagabe hanggang gumising ako kaninang umaga. err.

almost 10 na kame umalis kina master, pinakaen pa kame eh. hehe.

sabay kami ni hencie ng binabaan. sa congressional. me cubao daw dun. bus at fx. aircon bus sana gusto ko sakyan pero sabe ni hencie wala daw, kaya ung ordinary na lang. haha. ngayon lang ako nakasakay ng ordinary bus ng mag-isa. natatakot kase ako eh. hehe. buti na lang di masyadong super init kahit patanghali na. at hindi masikip sa bus ..

(1:40 pa lang ng hapon pero bakit super dilim na ..)

nagjeep na ako pagbaba ko ng cubao. sa calumpang ako bumaba. balak ko kase bumili ng mongo bread. aun. simula cubao hanggang riverbanks, tatlo lang kaming sakay. akalain nyo un? kawawang driver ..

almost 12 na ko nakarating ng bahay. nakita ko pa si glenn sa daan, hinihintay si ferdz. hay. para syang problemado .. iba ung dating, gloomy pa rin ang eyes nya kahit naka-smile na sya di tulad dati ..

pagdating ko sa bahay, si mommy lang tao. nakwento nya, nag-eemote na raw si daddy. na pagod na raw sa kakatrabaho. na siya na yata ang may pinakamaraming tao sa buong armed forces of the philippines. tsk. kahit gusto ko sya kalmahin, hindi ko alam kung paano. wala akong idea .. =/

ngayon, antok na antok ako. pero ayokong matulog. ewan ko lang.

sana hindi umulan. magkikita-kita kami ni inah and zah sa starbucks mamaya eh. good luck naman sa ichura ng panahon ngayon ..

(kasasabi ko pa lang sana hindi umulan .. eto, bumabagyo na ..)