<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

5.08.2008
Randomness
Story told at 14:09 // 0 person(s) left violent reaction(s).

hindi ako nakasama sa mga kalad kagabi. kina franz pa naman nagpunta .. gusto ko sana magpunta kaso nag-overtime kame. me presentation kase kame nung system namen dun sa representative ng parish. kahapon pa lang kabang-kaba na kame .. =S

late na rin ako nakatulog. past 12 na rin. wala naman ako ginawa, parang ayaw ako patulugin ng utak ko .. kung ano-ano pumapasok sa utak ko ..

nakapaghatid pa ko ke tita edith kagabe pati nakabili ng gamot ni mommy. malabo na talaga mata ko .. hindi na ko pwede mag-drive ng walang salamin. muntik na ko makasagasa at makabangga kagabe. haha. tinatamad na kase ako mag-drive eh. tas pinilit-pilit pa ko. aun. buti na lang hindi nagloloko ung stereo .. kung nagkataon, baka naihagis ko lang un sa kalsada. =/

gabi pa lang inayos ko na ung isusuot ko para ngayon. haha. actually, nasa jeep pa lang ako kagabe, naisip ko na. haha. ung suot ko nung nag-apply ako sa makati .. nag-slacks nga lang ako [instead of skirt].