<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

5.04.2007
Vote CHIZ ESCUDERO for Senator
Story told at 12:49 // 2 person(s) left violent reaction(s).

Kagabi, katabi kong natulog ang sticker na ito galing kay Arizia (classmate ko) sa hindi malamang kadahilanan (Saksi rin ang sticker na to sa nakakalokang pagsuka ng isang hindi kilalang lalaki sa LRT kahapon. Eww.). Hanggang sa paggising ko kanina, pagpasok ko sa skwelahan at pag-uwi ko sa bahay, eto lang talaga naiisip ko. Kaya naisipan kong gawan na lang ng tribute si Chiz. Haha.

Iboto natin si Chiz!!!

Personal Profile
Francis Joseph Guevara Escudero or Chiz was raised by parents who were both educators. His father, Salvador H. Escudero III, served twice as Department of Agriculture secretary.
He earned his bachelor's degree in political science and in law at the University of the Philippines. He later went to Georgetown University Law Center in Washington for his master’s degree in international and comparative law.He served his first term in the 11th Congress in 1998 and Assistant Majority Floor Leader and Senior Deputy Majority Leader in the 12th Congress in 2001 and in the present 13th Congress as House Minority Floor Leader.

Cool and confident, quick with his words, and unwavering in his commitments and conviction, Chiz at 37, is in his prime. If his political mentors rewarded him with a smile and a pat on the back for what he accomplished as a boy of 28, they now regard him with respect and value his professional advice.

AWARDS
• 2005 The Outstanding Young Men (TOYM) Awardee in Youth Leadership
Gawad Papuri Awardee, April 2002
• Outstanding Congressman of the Year (Philippine Youth Association for Public Affairs, Inc.) February 2002
• Most Outstanding Congressman of the 1st Session of the 12th Congress (League of the Press Association of the Philippines) May 2002
• One of the Outstanding Solons of the 12th Congress (Public Eye Magazine) 2002
• Legislator of the Year (Philippine Media Research and Progress Report, Inc.), Sept. 2000
• Top Congressman (Pillars of the New Republic) 1999, 2000, 2001
• One of the Outstanding Solons of the 12th Congress (Public Eye Magazine) 2001• Leaders of the 12th Congress (Pillars of the New Republic) 2001 & 2002
• Most Outstanding Solon (League of Press Associations of the Philippines.), 1998, 1999, 2000
• Outstanding Public Servant of the Year (National Media Statistics Research News Publication), Aug. 2000
• Exceptional Young Achievers (Development of Filipino Writers, Inc.) June 2000
• Grand Advocate of Press Freedom (League of Press Associations of the Philippines.) Nov. 1999
• Youth Achiever in the Government Sector (Development of the Filipino Youth) June 1999
• 9th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program 2000, "Magandang Umaga, Bayan," Angel Radio, DZAR 1026AM

EDUCATION
• Elementary - High School -U.P. Integrated School, 1975-1985
• B.A. Political Science - U.P. Diliman 1985-1988
• Bachelor of Laws (LL.B) - U.P. Diliman, 1989-1993
• Masters in International and Comparative Law - Georgetown University LawCenter, Washington D.C., 1995-1996

PROFESSIONAL EXPERIENCE
• Representative of the 1st District of Sorsogon, 11th, 12th, 13th Congress
• Columnist, "Say Chiz", Abante and Abante Tonite
• Program Anchor, Usapang de Campanilla, DZMM
• Senior Lecturer, U.P. College of Law
• Lecturer, Ateneo de Manila University Graduate School
• Commander, Philippine Navy Reserve Command
• Partner, Escudero Marasigan Vallente & Villareal Law Office

ORGANIZATIONS• Secretary General, UnitedOpposition (UNO),(2004-2006)
• Honorary Member, PMAClass '8
• National Press Club
• Integrated Bar of the Philippines (1994 - present)
• Secretary General,Association of Law Studentsof the Philippines,(1992-1993)
• Alpha Phi Beta Debating Team, (1991 U.P. Open Debate Champion)
• Alpha Phi Beta Fraternity
• Order of the Purple Feather,U.P. Law Honor Society(1989-1993)

PLATFORM
Mapayapa at pinagpalang pagbati sa inyo!

Sa aking pagtakbo bilang senador, layunin ko po na maiparating ang boses ninyo sa Senado upang sama-sama nating ipaglaban ang tama at labanan ang mali.Pangunahing pagtutuunan ko ng pansin ay ang maibalik ang dignidad ng bawat Pilipino nang sa gayon ay taas-noo nating harapin ang mga hamon ng tadhana sa pamamagitan ng pagsulong sa mga sumusunod:

(1) Disenteng tirahan sa bawat Pilipino ayon sa programa ng Gawad Kalinga (GK), di lamang para sa mahihirap kundi pati na rin sa mga ordinaryong empleyado tulad ng mga guro, pulis, sundalo at iba pang mga kawani;
(2) Kabuhayan at sapat na pagkakakitaan batay sa sariling kakayahan ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng micro-finance, skills training, at pagbigay ng prayoridad sa sarili nating mamamayan at kababaihang entrepreneur;(3) Pagkakataon ng kabataang Pilipino na makapag-aral at makapagtapos mula mababang paaralan hanggang sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pondo sa mga state colleges at universities, kaagapay ang pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng pribadong sektor sa larangan ng edukasyon;
(4) Pagkilala sa karapatang makapagpagamot at gumaling sa anumang karamdaman lalung-lalo na ang mga mahihirap at mga may edad;
(5) Pagtatanggol sa karapatang pantao at pagsupil sa anumang uri ng diskriminasyon;(6) Pangangalaga ng ating kalikasan sa pamamagitan ng wastong paggamit nito upang matiyak na ang ating likas na yaman ay mapapakinabangan ng susunod pang mga henerasyon; at
(7) Isulong at ipaglaban kung anong naaayon sa batas upang makamtan ang katotohanan, katarungan, kalayaan, kapayapaan at pagkakaintindihan nating lahat.


Ito ang aking mga adhikain at pangarap para sa bawat Pilipino. Hiling at dalangin ko na sama-sama nating pagtulungan na makamtan ang lahat ng ito.

Ang inyong boses sa Senado,
CHIZ ESCUDERO

***

LOOK-ALIKE

Una si Chiz Escudero sa listahan ko para Senador. Bukod sa magaling talaga siya at kahanga-hanga, kamukha niya talaga si Sir Ponay. Tignan nyo ang malupit na pagkakahawig nila...


RAUL B. PONAY


FARNCIS JOSEPH G. ESCUDERO

Oh di ba, malaki ang pagkakahawig sa picture? Pag nakita nyo lalo sa personal. Hehe.

Panigurado pag nakita ni Sir Ponay to, ibabagsak ako nun sa IT102L ko ngayong summer. Waha!

Pero kahit na, basta maikampanya ko si Sir, este, si Chiz. Kaya tayo ay mag-...


Kung gusto nyong mas mainspire pa, eto, panoorin nyo ang commercial nya sa TV.
Click nyo na lang. No space na e. http://www.youtube.com/watch?v=Mb5vEZ65IcU

Labels: , ,