<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

5.09.2008
17th Day in OJT
Story told at 13:59 // 0 person(s) left violent reaction(s).

[nasa office ako ngayon .. sa halip na programming ang inaatupag ko, blogging ang ginagawa ko. ganyan ko kamahal ang pagkukwento. nyaha!]

di na naman ako late! saktong alas-8 nandito na ko sa office. galing. haha. maaga-aga na kase ako nakatulog. kahit hindi komportable higa ko, kalahati lang ng katawan ko nasa kama. ung legs ko nasa sahig o kaya nakataas sa dingding. paggising ko tuloy manas paa ko. haha! :D sabog-sabog kase ung gamit ko sa kama. eh hindi ko alam na matutulog na pala ako. aun. ganun pa rin, masarap pa rin tulog ko kahit nangimay ung legs ko sa kalagitnaan ng gabi. haha. [mag-ayos kase ng kwarto!!!]

5:27 pa lang sa cellphone ko nung magising ako. naisip ko masyado pa maaga kaya natulog muna ko. pero sa totoo lang gusto ko na bumangon, bigla lang pumasok sa utak ko na baka dumating ako ng maaga sa office at sarado pa. maghihintay pa ko sa labas. nako ha. mga 6 na ko bumangon. mahaba na sakin ung tulog na un .. hindi na ko kumain ng breakfast dahil sa kagustuhan kong hindi ma-late. ang ginawa ko, binaon ko na lang ung choco crunchies na hinihingi sakin ni marc kahapon pero ipinagdamot ko [haha, eh di kung binigay ko sa kanya un wala akong kinain ngayon...].

pagdating ko sa office. onti pa lang tao [sa bagay, lagi naman onti ang tao dito]. 8:30 na wala pa rin sina ate nini at kuya nollie. maya-maya, nagbuzz si nollie saken. hindi pala sya papasok. amp. ngayon pa naman kami naka-schedule na bumisita sa parish para icheck ung mga terminals nila kung pwede na i-deploy agad ung system dun .. aun. tas maya-maya dumating na rin si ate nini. eh di me kasama na ko. hehe. mukhang ewan ako dito pag ako lang. haha.

edit mode na. haha. mga 11:30 nag-out na kame for lunch. almer's mode na naman. pero naka-2 rice ako. that's new. haha. :D

pagbalik naman, nanood na lang ako ng lovers in paris - episode 3. haha. next week, episodes 4-9 naman. :)

sa ngayon, nahihibang kame sa JavaScript. hahay ..

Labels: