<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

8.14.2008
Layouts Make-over
Story told at 01:08 // 0 person(s) left violent reaction(s).

weeee. see my layout? cute daw sabi ni Ayiene. eh sa kanya ko nga nakuha tong layout na to. medyo inedit ko lang. :P salamat ke Ayiene. you know, i really love her layouts. simple pero elegant. :)

anyway, tomorrow , i mean, later [it's already 1:11am], exam na namen sa OR. errr. mega computation na naman itech. wala kaming pasok kanina, pero alam mo ba, hanggang ngayon stepping stone at modi pa lang ang naaral ko. nagpaturo ulit ako ke tutor Allyson. :D matutulog na kase dapat sya kaya nagpaturo na ko. siguro mga more than 30 minutes din nya kong tinuruan. sa telepono ulit. ayos. sana maperfect ko. bwahahaha! c'mon...

super mega tinatamad talaga ko mag-aral. simula kanin, paggising ko ng 10 or 11 ata, laptop agad ang kaharap ko. edit ng profile/layout ng aking Friendster, Multiply at Blogger [ito yun] pages. hahaha. parang ewan lang. of all the days na mag-aadik ako, ngayon pa talaga. sabi nga, "Do what makes you happy." well, this is what makes me happy. :]

inadd din ako ni Leona, my co-Compiler overloader. haha. sabi na, mas bagay sa kanya ung hindi nakaipit. saka galing pala sya ng Baste. kitams. girlaloo ang uniform. hihi. [hindi kita sinisiraan, compliments lahat yan, hahaha]

aun. wala lang. pagtapos ng blog na to, maliligo na ko. ngayon lang. kung kelan liblib na ang gabi. nyaha. sabay mag-aaral na talaga ko. enough motivation na siguro tong ginawa ko para magseryoso ko sa pagrereview. aba. baka madeadz na naman ako bukas. O_O

10-11 exam ko. kay aga. wish me luck! sana may milagrong maganap bukas. ayokong umuwi na namang bigo, watak ang mga pangarap...

nga pala, gutom na ko. gabi-gabi na lang ba kong magka-cup noodles? hay.

namimiss ko na ung books ni Bob Ong1.

TAMA NAAAA!!!

my most favorite Filipino writer.

Query: "If you had to live in another country, where would you go?" -- New York. :) hehe. i love seeing the lights. the cars. the buildings. the city. the way people live.