<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

8.15.2008
Preliminary Examination Day 3
Story told at 20:26 // 0 person(s) left violent reaction(s).

ayoko ng exam sa SE. Webtech? okay pa. hehe.

guidelines for retreat. pinost lang ni Mark Pazon to sa 4CSA groups. pagkatapos kase ng exam, nangawala na agad ung mga studyante. hahaha.

----------

Test sa UNIX (Sir Agba) -> namove sa Friday next week (Aug.22)

Mga Prof na kasama:
- Sir Cabero
- Sir Kesh
- Ma'am Mich
- at Sir Tanael

1:00 PM ang alis ng bus.

Magkikita-kita tayo sa tapat ng main.
Pumunta ng mas maaga sa meeting place para magkakasama tayong lahat
sa iisang bus, kung malelate kayo, baka mailipat kayo sa kabilang bus.


**MGA BAWAL!**

Bawal ang kahit anong uri ng playing cards.

Bawal magdala ng mga gadgets maliban sa cellphone at iPod (o mp3 player).
- wag mag iPod pag may mga activities

Bawal magdamit ng sexy ang mga babae baka matukso ang mga lalaki (and vice versa).

Bawal ang sigarilyo, inuming nakalalasing, at mga pinagbabawal na gamot(haha!)

(Senxa na maraming bawal, napagutusan lang ako.)


**MGA DADALHIN!**

Gamot para sa sipon at ubo -> malayo daw ang bilihan ng gamot sa pupuntahan natin.

Dala kayo snacks para masaya.

Dala rin ng camera.

Wag kalimutan ang sabon, shampoo, tuwalya, charger, toothbrush, toothpaste, jacket,
damit para sa 3 araw, etc.


**MGA DAPAT TANDAAN**

Agahan natin para magkakasama tayo sa bus.

Magparticipate sa mga activities.

Huwag pumunta kung saan saan pag nakarating na sa ating destinasyon.

Kumilos ng tama sa lahat ng pagkakataon lalo na habang nagmimisa.

Dala kayo papel dahil gagawa tayo ng Comments/Suggestions after ng retreat.
- dko sure kung kailangan na ba ito right after o kung pede naman ipasa
sa ibang araw.

******ITO LAST NA***********
Career Seminar after retreat (Aug 20, 2008, Wednesday) --
- 9AM - 12 PM
- REQUIRED TO!
- KUNG DI MAKAKAATEND DI LANG NAMAN MAKAKAGRADUATE

**GOOD LUCK!
-._.->PAZON