<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

7.23.2007
Free from Ma'am Cha
Story told at 23:06 // 0 person(s) left violent reaction(s).

2:00am na naman ako nakatulog. at hindi na bago un.

nag-alarm ako ng 7:00am pero hindi rin naman ako bumangon. hindi rin bago un.

umaga na ako nagnotes sa PL. para sana fresh pa sa utak ko. kaso onti lang din naman ung naaaral ko. ang haba e. nakakatamad. hehe.

maaga ko kumain kaya marami akong kinain. tas adobo pa ulam. paborito ko. ke sarap ng luto ng nanay ko. hehe.

past 12 na nung makaalis ako ng bahay. medyo harsh ung byahe ko ngayon dahil papasok pa lang ako e nagfoundation na agad ako ng usok. papuntang LRT katipunan lang un a. argh. how i wish magkaron na ng terminal ng fx dito sa roosevelt. argh.

late ako. 1:15 ako dumating sa USTe. syempre, nagtatakbo na ako. dahil nasa harap ang pintuan, nakakahiyang pumasok ng late. pero nasa 2nd floor pa lang ako, medyo hingal-hingal pa, nakasalubong ko si allyson at angeli. WALA DAW SI MAA'AM CHA!!!

ang galing! iniisip ko pa lang na sana makasalubong ko sila, nakasalubong ko na nga! haha. nung una nalungkot pa ko, hindi dahil wala si maam cha, kundi dahil me english pa. haha. ayoko ng subject na un. ang boring. hehe.

nagjeep lang ako pauwi. bukod sa mas mura, hindi ko rin naman nakasabay si angeli. un nga lang, wala na kong katabing macho gwapito. inantok lang ako. haha.

tamad na tamad. haha. ngayon, eto nakaharap na naman ako sa computer. ewan ko kung ano oras ako matapos dito...