<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

7.16.2007
Joyride
Story told at 23:19 // 0 person(s) left violent reaction(s).

haha. wala kaming magawa.

kahapon, nagpunta kami ni mommy, kuya, ate nikki, aya, marc, nanay at tita edith sa kung saan-saan. si daddy? iniwan namin sa bahay. haha. :)

nagpunta kami sa sucat para sa bioresearch. pet shop. haha. bwiset. wala namang makita dun iba bukod sa isdang masarap prituhin, asong masarap i-menudo at ibong masarap gawin fried chicken. nakakaaliw lang kasi ang dami talagang isda. un nga lang. puero isda na lang. nakakasawa rin kaya!

dadaan sana kami sa manila zoo. buti na lang pasara na. haha. hindi ko naman namimiss ung mga kamag-anak ko dun kaya ayoko pumunta... haha!

dumiretso kami sa luneta. the hell... ang corny na dun! haha. ayoko nang bumalik dun. wala na ung mga guardia sibil. wala nang mapaglaruan. haha!

tapos dumaan kami sa baywalk. di ko nga nakuhanan ung sunset. medyo dilim na kasi nung dumating kami dun. aun. pero nagpicture pa rin kami dun. pero hindi na maganda dun. di na kaaya-aya. bukod sa me foreigner na kumukuha sa akin ng video, masangsang na amoy dun. di mo mate-take kumain. argh. nandun pa nga ung aegis. nakakawalang gana lalo. haha.

tapos pumunta na kami sa riverpark. dun kami kumain.

at dun na natapos. nagpagod lang ako. sana ginawa ko na lang ung mga dapat ko gawin. hahay.

Labels: