<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

7.09.2007
A Day With Inah
Story told at 21:28 // 0 person(s) left violent reaction(s).

umaga ako nagpaschedule sa dentist. tumawag pa ko. di rin naman pala ako makakapunta. haha.

after lunch na rin ako nakapunta. nagpunta muna kami ng loyola kasi birthday ng nanay suila kahapon. aun. hinatid na lang nila ako sa dentist after dun.

nag-adjust lang. hindi sana ako mapapatagal kung hindi sila naglalandian nung asawa nya na orthodontist ko. hehe. pero ayos lang. kaso ang sakit ng ipin ko hanggang ngayon. pati utak ko ayaw magfunction normally dahil sa dami ng sinisingil nila. bwiset na mga un. haha! pero sabi pwede na raw tanggalin ung braces ko. ewan ko lang kung ipapatanggal ko na. hehe.

pagkatapos, umuwi muna ko. magkikita kasi kami ni inah. kaso nasa antipolo pa sya nung mga panahong un. aun. kaso pagdating ko ng bahay, after 15 minutes, dumating din sya sa bahay. haha. sana pala hinintay ko na lang sya sa blue wave. toink.

nung magkita kami, pumunta muna kami sa sta lu. hinatid kami ni rec na nagpapractice pa lang magmaneho sa sakayan papuntang sta lu. aun. andun kasi sina zarah. buti na lang pala tumawag muna kami. hihi.

wala naman. naggala-gala lang kami. kasama nya ung daddy nya pati si zaki syempre. nilibre kami sa greenwich. hihi. :)

mga 6:20, naghiwa-hiwalay na kami nina zarah. nagsimba kasi kami ni inah sa OLA ng 6:30. aun. nakaabot naman. saktong-sakto lang ung dating namin. :)

tas after namin magsimba, nagpunta kami ng starbucks para uminom ng mocha frap venti split into two. haha. last na un. ipunan time na e. hehe.

at 9 na kami umuwi.

Labels: