<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

7.15.2007
Inuman at Mayrics!
Story told at 01:01 // 0 person(s) left violent reaction(s).

hindi namin malaman kung anong mga pumasok sa utak naming magkaklase at naisipan namin uminom matapos ang klase namin.

akala ko lokohan lang. pero pagtapos ng klase namin. totoo ngang iinom kami. desidido. haha. sino-sino kami? ako, karla, diana, mark, gena, master, steph, gelo, leah and droo. haha. nung una sa 1611 kami nagpunta. e kaso puno kaya lumipat kami sa mayrics. wala namang tao. haha. wala kasing gig. pero after more than 2 years, ngayon lang ulit ako nakatungtong dun. good thing hindi pa polluted. haha.

usapan, tig-iisang bote lang. haha. parang titikim lang kami. umorder lang ng dalawang calamares at isang liempo. tas ung iba kumain ng kanin. hehe. pero nung kalagitnaan, inalok kami ni champ. haha. aun. me dumating pa ulit 8 bottles. e ung iba hindi naman uminom. kami na lang nina mark at diana. hehe.

naka-more than 2 bottles of san mig light din ako. dahil hindi na ako sanay uminom ng ganun, inaamin kong nalasing talaga ko. haha. pero i still have the whole piece of myself. mas mukhang tanga lang. haha.

bandang 9:30, umuwi na si karla, master at steph. okay lang. hindi sila pwedeng uminom at gabihin. kaming iba, naiwan. hehe. tapos nakasama pa namin si rex, niko at jp. okay naman.

mga 10:45 na kami nakaalis dun. kasabay ko si leah, droo and rex gang cubao. pero nung nasa cubao na kami, kami na lang ni rex ang nagkasabay. punta pa kasi si rex sa sss. dun daw sa isang kabarkada nya. tamang inom na naman sya. parang wala sa vocabulary nya ung nalalasing. haha. aun. nagtaxi sya. sinabay na ko gang blue wave. ayos. :)

sana maulit un. masaya sya. :) sana lahat makasama na. mas masaya un. :)

Labels: ,