<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

5.20.2007
Solicitation
Story told at 18:50 //

"Miss, pwede ko bang kunin ung number mo?"

Sabi sa akin yan ng isang mamang abnormal na nagsosolicit para daw sa uniform nila na gagamitin sa basketball league sa barangay nila.

Magkano binigay namin? 40. Haha. Paano ba naman, simula ata nung pumasok ang May, ilang tao na ang nanghingi ng solicitation para sa laro nila, na di naman namin napapanood -- at nalalaman kung dun nga nila ginagamit un o pang-drugs lang. Haha. Pero nagbibigay naman kami kahit papano, baka bulyawan pa kami at pagsasapokin. Nakakahiya naman sa kanila. Argh.

Asar pa. Ang tagal-tagal ko sila pinaghintay, nakalimutan ko, hinihintay nga pala nila ung inabot sa aking envelope. Kaya naman pala kahit anong tagal ko e ayaw pa rin umalis. Argh.

Pagkabalik ko sa kanila para ibigay ung envelope, lakas loob nyang hiningi ung number ko. As if naman ibibigay ko. Napahiya pa tuloy sya. Pagkasabi ko ng "Hindi" sinara ko na agad ung gate. Amfufu.

At tinuloy ko na pagko-computer ko. Minabuti ko na rin na hindi na magsimba bukod sa late na ko. Hindi kasi ako nakapagbigay kaya may kasalanan ako sa Diyos -- nahihiya ako magpakita. Hihi.

Labels: